Uşak Üniversitesi Erasmus

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus Programı çerçevesinde öğrenim, staj, ders verme veya eğitim alma amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin Uşak Üniversitesi’ndeki işleyişi düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Uşak Üniversitesi’nde gerçekleştirilen tüm Erasmus Programı faaliyet alanlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Avrupa Komisyonu tarafından verilmiş olan, “Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter)”a, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yayımlanan Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nda belirlenen şartlara ve Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen:

a) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

b) Birim: Erasmus Hareketliliğinden yararlanan ya da mensuplarının yararlanıcı olarak katıldığı akademik ya da idari birimleri,

c) Program: Avrupa Birliği Erasmus Programını,

ç) Koordinatörlük / A.B. Ofisi: Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ofisini,

d) Kurumsal Koordinatör: Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Kurumsal Koordinatörünü,

e) Erasmus Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü: İlgili Fakülte Dekanı Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından atanan öğretim elemanınca yürütülen, Erasmus Programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları Erasmus Bölüm/Anabilim/Anasanat/Program koordinatörlerine ileten, Erasmus Bölüm/Anabilim/Anasanat/Program koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlayan, staj hareketliliği programından yararlanabilecek öğrencilere danışmanlık yapan, staj yeri bulma ve staj programı hazırlama konusunda yardımcı olan koordinatörü,

f) Erasmus Bölüm/Anabilim/Anasanat/Program Koordinatörü: İlgili bölüm başkanı tarafından atanan öğretim elemanlarınca yürütülen, Erasmus Programını bölümde tanıtan, bu program ile ilgili haberleri duyuran, değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olan, yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına tanınması konusunda yönlendiren, staj programından yararlanabilecek öğrencilere danışmanlık yapan, staj yeri bulma ve staj programı hazırlama konusunda yardımcı olan, zorunlu stajını Erasmus+ programı ile yapıp dönmüş öğrencilerin stajlarının tanınması için gerekli işlemleri yürüten, Erasmus+ değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yapan koordinatörü,

g) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,

ğ) Uygulama El Kitabı: Ulusal Ajans tarafından, ilgili yılın Erasmus Programı Faaliyetlerinin temel uygulama ilkelerini belirlemek üzere yayımlanan kaynak belgeyi,

h) Yararlanıcı: Erasmus Programının alt faaliyetlerinin herhangi birinden yararlanan gerçek kişileri,

ı) Seçim Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen ve Erasmus Programından yararlanacak adaylarının seçimini gerçekleştirilen komisyonunu,

i) İkili Anlaşma (Bilateral Agreement): Üniversitemiz birimleri ile Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan A.B. ülkeleri üniversitelerinin birimleri arasında yapılan öğrenci/öğretim elemanı ve personel değişim anlaşmasını,

j) Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Öğrenci öğrenim hareketliliğine katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi, Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü, gideceği üniversitenin Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanan anlaşmayı,

k) Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter): Erasmus değişimine katılacak öğrencilere üniversiteden ayrılmadan önce verilmesi gereken ve öğrencinin hak ve yükümlülüklerini belirten belgeyi,

l) Öğrenci Hibe Sözleşmesi: Öğrenci ile Yükseköğretim Kurumu arasında imzalanan ve öğrencinin gideceği ülkeye ve hareketliliğin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre hesaplanan alacağı toplam hibe tutarını gösteren belgeyi,

m) Staj Eğitim Anlaşması (Training Agreement): Gönderen kuruluş, karşılayan kuruluş ve öğrenci arasında imzalanan çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vb. gibi konulara ait bilgileri içeren belgeyi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Programın Uygulanmasında Görev ve Sorumluluklar

MADDE 5- (1) Uşak Üniversitesi Rektörü, Uşak Üniversitesi’nin Yasal Temsilcisidir. Ulusal Ajans nezdinde yapılacak ilgili yılın hareketlilik başvurusunu onaylar, sözleşmeleri ve buna bağlı diğer belgeleri imzalar, devam etmekte olan faaliyet dönemine ilişkin ara raporu ve biten faaliyet dönemine ilişkin Üniversite nihai raporunu onaylar.

(2) Üniversitede Programının genel işleyişi ve koordinasyonundan, uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışan Koordinatörlük sorumludur. Koordinatörlüğün başında, Rektör tarafından atanan Erasmus Kurum Koordinatörü bulunur. Kurum Koordinatörü Programın, Üniversitenin misyon ve vizyonuna uyumlu bir şekilde ve Üniversite stratejik planında yer alan uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yürütülmesini gözetir. Kurumsal Koordinatörün faaliyetlerinin yoğunluğuna ve görev dağılımına bağlı olarak, Uşak Üniversitesi Rektörü en fazla iki kişiyi Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirir.

(3) Kurum Koordinatörü, Koordinatörlüğün harcama yetkilisidir. Programa ilişkin her tür harcama için onay verir.

(4) Koordinatörlük Erasmus programının Uşak Üniversitesinde üniversitenin stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda yürütülmesine ilişkin faaliyetlerden sorumludur. Bu kapsamda Erasmus Programının uygulanması ile ilgili yıllık çalışma takvimini belirler, iletişim araçları (internet, afiş, vb.) ile program duyurularının yapılmasını sağlar, yılda en az iki kez Erasmus Birim Koordinatörleri ile eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenler, Ulusal Ajans tarafından üniversiteye ayrılan hibe miktarına göre öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişim veya yerleştirme kontenjanının birimlere dağılımını belirler,  Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü ile işbirliği yaparak değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin yabancı dil sınavlarının yapılmasını sağlar,  Erasmus Programı ile yurtdışına giden, yurtdışından dönen ve gelen yabancı öğrenciler için uyum (oryantasyon) toplantıları düzenler.

(5)  Akademik Birim Koordinatörleri, kendi akademik birimlerinde Programının yürütülmesinden sorumlu olup, faaliyetin yoğunluğuna göre farklı akademik birimlerden belirlenecek koordinatör yardımcılarıyla birlikte görev yaparlar.

 

 

Programa Öğrencilerin Katılımı

MADDE 6- (1) Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği; öğrenci öğrenim hareketliliği ve öğrenci staj hareketliliği ana başlıkları etrafında faaliyet göstermektedir. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği; öğrencilerin aynı akademik yıl içerisinde 3 ile 12 ay arasında bir süreyi Uşak Üniversitesi ile Erasmus+ anlaşması olan başka bir üniversitede eğitim görmesidir. Öğrenci Staj Hareketliliği;  öğrencinin programa katılan başka bir A.B. Ülkesindeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

(2) Öğrencinin Erasmus Programı Öğrenci hareketliliğinden faydalanabilmesi için T.C. vatandaşı ve /veya başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde kayıtlı öğrenci olması gerekmektedir.

(3) Öğrencinin Erasmus Programı Öğrenci hareketliliğinden faydalanabilmesi için, Avrupa Birliği bünyesindeki üniversitelerin ilgili fakülte/bölüm/yüksekokul’u ile Üniversitedeki karşılığı arasında “İkili Anlaşma (Bilateral Agreement)” olması gerekmektedir. İkili Anlaşmanın değişimde bulunulacak akademik yılı kapsaması ve orijinal nüshasının değişim gerçekleşmeden önce Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ofisine sunulmuş olması gerekmektedir.

(4) Yerleştirme (staj) faaliyetinde ise ikili anlaşma şartı aranmaz, istenilen üniversite veya kurumda faaliyet gerçekleştirilebilir.

(5) Öğrenci programa katılacağı dönemde Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans/Doktora programına kayıtlı olmalıdır.

(6) Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.2 olması gerekmektedir. Lisansüstü öğrenciler için ise bu baraj 4’lük sistemde en az 2.5 belirlenmiştir.

(7) Erasmus başvuruları, Ulusal Ajans’ın ilgili yıla ait Uygulama El Kitabında belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde Koordinatörlükçe yayımlanan ilanı takiben, öncelikle internet üzerinden alınır. Tüm seçim ölçütleri, yapılması planlanan merkezi yabancı dil sınavına ilişkin bilgiler, kontenjanlar ve başvuru yöntemi ilanda belirtilir.  Öğrenci, Koordinatörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihler arasında internet üzerinden öncelikle on-line başvuruda bulunmalıdır.

(8) Başvuru için gerekli diğer belgeler şahsen Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne verilmelidir.

(9) Öğrencinin Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi zorunludur.

(10) Yabancı Dil başarı seviyesi için kriterler Ulusal Ajansın her yıl yayınladığı el kitabına göre uygulanacaktır.

(11) Seçilen tüm asil ve yedek yararlanıcı adayları, Ulusal Ajans tarafından sağlanacak yıllık hibe desteği kesinleşip sözleşme imzalanıncaya kadar aday statülerini korumaktadır. Yararlanıcı adaylarından hangilerinin hareketliliğe kesin olarak katılabileceği, ancak bundan sonra ilan edilir.

(12) Yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin gerçekleştirecekleri işlemler, kullanacakları belge ve formlar Koordinatörlükçe duyurulur.

(13) Hibe ödemeleri, Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen hibe hesaplama ve dağıtım ilkeleri doğrultusunda Koordinatörlükçe tahakkuk ettirilir.

(14) Muhasebe işlemleri Uşak Üniversitesinin tabi olduğu mevzuata göre yapılır.

(15) Hareketlilikten yararlanmaktan vazgeçen yararlanıcı adayları, bu durumlarını ivedilikle Koordinatörlüğe yazılı olarak (hareketlilik hakkından feragat ettiklerine dair dilekçe ile) bildirirler.

(16) Yararlanıcılardan, faaliyete katılmak üzere kendilerine hibe ödemesi yapılmış olanların bu faaliyeti gerçekleştirmemeleri halinde tahakkuk eden hibeyi Koordinatörlüğe iade etmeleri gerekir.  Tahakkuk eden hibeyi Koordinatörlüğe iade etmemeleri halinde, kendileriyle imzalanmış sözleşme hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yasal takip başlatılır.

(17) Uşak Üniversitesi, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen usuller çerçevesinde, başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısının %20’si ila %100’ü arasında olmak üzere Uşak Üniversitesi A.B. ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin takdirindedir.

(18) Misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği durumlarda ek araştırma yapılmasına gerek görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dahil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.

Programa Personelin Katılımı

MADDE 7-

(1) Erasmus personel ders verme hareketliliği, Erasmus Üniversite Beyannamesi (E.Ü.B.) sahibi Uşak Üniversitesi’nin Erasmus hareketliliğini gerçekleştirmek üzere var olan kurumlar arası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Erasmus personel eğitim alma hareketliliği, E.Ü.B. sahibi Uşak Üniversitesi ile var olan kurumlar arası anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirileceği gibi Uşak Üniversitesi ile eğitim alma faaliyeti gerçekleştirilecek olan işletmeler arasında (kurumlar arası anlaşma gerekmeksizin) gerçekleştirilebilir.

(2) Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde Ders Verme Hareketliliği ve Eğitim Alma Hareketliliği olmak üzere iki alt faaliyete ayrılmaktadır. Ders Verme Hareketliliği: E.Ü.B. sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olmak üzere farklı bir Avrupa ülkesinde E.Ü.B. sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır. Eğitim Alma Hareketliliği: E.Ü.B. sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin E.Ü.B. sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır.

(3) Öğretim elemanı ve idari personelin yararlanma koşulları Ulusal Ajansın belirlediği koşullar çerçevesinde gerçekleşir. Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Uşak Üniversitesi hareketlilik faaliyet süresini ulusal ajans tarafından tahsis edilen bütçeye bağlı olarak daha fazla personelin hareketlilikten yararlanması adına sınırlandırabilir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.  

(4) Ders Verme Hareketliliğinde hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının olması gerekir.

(5) Eğitim Alma Hareketliliğinde hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının olması gerekmektedir.

(6) Erasmus Personel Hareketliliğinde adaylarda yabancı dil şartı aranmamakla birlikte, YÖK denkliği bulunan sınavlardan belgelendirmek kaydıyla almış oldukları puanlara göre değerlendirme aşamasında artı puan verilir.

(7)  Erasmus Başvuruları, Ulusal Ajans’ın ilgili yıla ait Uygulama El Kitabında belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde Koordinatörlükçe yayımlanan ilanı takiben, Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ofisine şahsen yapılır. Tüm seçim ölçütleri, kontenjanlar ve başvuru yöntemi ilanda belirtilir.

(8) Koordinatörlükçe oluşturulan taslak seçim listeleri, Rektörlükçe görevlendirilen Seçim Komisyonunda tarafsız ve şeffaf bir şekilde değerlendirilir ve nihai listeler oluşturulur.

(9) Seçilen tüm asil ve yedek yararlanıcı adayları, Ulusal Ajans tarafından sağlanacak yıllık hibe desteği kesinleşip sözleşme imzalanıncaya kadar aday statülerini korumaktadır. Yararlanıcı adaylarından hangilerinin hareketliliğe kesin olarak katılabileceği, ancak bundan sonra ilan edilecektir.

(10) Yararlanma hakkı kazanan personelin gerçekleştirecekleri işlemler, kullanacakları belge ve formlar Koordinatörlükçe duyurulur.

(11) Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan akademik ve idari personel misafir olduğu yükseköğretim kurumunda ya da işletmede misafir kaldığı ve ders verdiği/eğitim aldığı süreyi belirten bir katılım sertifikası getirmekle yükümlüdür.

(12) Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan personel, hareketlilik faaliyeti sonunda, faaliyetin tamamlanmasını takiben en geç 15 gün içerisinde Ulusal Ajans tarafından belirlenen şekilde faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür.

(13) Hibe ödemeleri, Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen hibe hesaplama ve dağıtım ilkeleri doğrultusunda Koordinatörlükçe tahakkuk ettirilir.

(14) Muhasebe işlemleri Uşak Üniversitesinin tabi olduğu mevzuata göre yapılır.

(15) Hareketlilikten yararlanmaktan vazgeçen yararlanıcı adayları, bu durumlarını ivedilikle Koordinatörlüğe yazılı olarak (hareketlilik hakkından feragat ettiğine dair dilekçe ile) bildirirler.

(16) Yararlanıcılardan, faaliyete katılmak üzere kendilerine hibe ödemesi yapılmış olanların bu faaliyeti gerçekleştirmemeleri halinde tahakkuk eden hibeyi Koordinatörlüğe iade etmeleri gerekir. Tahakkuk eden hibeyi Koordinatörlüğe iade etmemeleri halinde, kendileriyle imzalanmış sözleşme hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yasal takip başlatılır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8- (1)  Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda Uşak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 9-(1)  Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanmasından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümleri Uşak Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.


Oluşturma: 27 Şubat 2018